Rekrutacja - Zdobądź zatrudnienie!

Rekrutacja

1.    Komplet dokumentacji w jednym egzemplarzu Kandydat składa osobiście lub przesyła pocztą w zaklejonej kopercie z podaniem na niej: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz z dopiskiem: Zgłoszenie do projektu „Zdobądź zatrudnienie!” na adres Biura Projektu: Consultor Sp. z o.o., ul. Droga Męczenników Majdanka 74, 20-325 Lublin.
2.    Beneficjent dopuszcza przesłanie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej na adres info@consultor.pl, z dopiskiem w temacie „Zdobądź zatrudnienie!”. Dokumenty rekrutacyjne mogą być:

a.     wypełnione i podpisane elektronicznie lub
b.    wypełnione i podpisane ręcznie, przesłane w formie skanu.

3.    Uczestnik projektu, który wysłał dokumenty rekrutacyjne w formie elektronicznej zobowiązuje się potwierdzić je własnoręcznym podpisem lub dostarczyć ich oryginał z odręcznym podpisem Beneficjentowi najpóźniej w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

1. Regulamin rekrutacji
2. Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
3. Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa
5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo
6. Ankieta
Script logo